Dr. Farkas Gábor ügyvéd irodája

1071 Budapest, Damjanich u. 25/a I.16
Telefon: 20-9884272
Fax: 1-4562735

office@farkaslegal.com

Újdonságok

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépése után a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok létesítő okiratát összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel. A létesítő okiratot a Ptk. szabályozásának megfelelően módosítani kell, ha rendelkezéseit a tagok bármely...
A 2015. évi II. törvény  - A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződeseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módositásáról - Magyar Közlöny 23. szám, 1748. oldal - nemcsak a fogyasztói kölcsönszerződések kapcsán tartalmaz számos módosító rendelkezést, de a...
2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról (továbbiakban KFI tv.) A törvény szerint az Alaptörvényben rögzített tudományos kutatás autonómiáját törvényi szinten, egységesen szükséges szabályozni - a kutatatási, fejlesztési források hatékony felhasználása...
A devizahiteles perek kapcsán született Alkotmánybírósági határozat értelmében alkotmányosak a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény vitatott rendelkezései. A nyáron...
A magyar jogalkotó a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvénnyel (a továbbiakban: Fhtv.) ültette át az erre vonatkozó EU-s szabályozást (2008/48/EK irányelv) a magyar jogba. A törvény hatályba lépése óta a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos magyar bírói gyakorlat jelentős...
A 251/2014. Kormányrendelet váltja fel a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. Kormányrendeletet. A kormányrendelet szigorúbb szabályokat állapít meg a korábbihoz képest. Így különösen, az ügyintézési határidőre; az ingatlan megszerzésére irányuló kérelem mellett benyújtandó iratok körére –...
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) bevezette a tartós közvetítői szerződés jogintézményét. A jogalkotók célja ezzel az volt, hogy a gyarkolat igényeit kielégítve szabályozzák egy közreműködő által kötött szerződéseket, amelyekre eddig csak a megbízást tudták...
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv (Ptk.) 5:127-130. § -ai határozzák meg a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének közös szabályait. A 66/2014 (III.13.) Kom. rendelet e szabályokat és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának...
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kötelezővé tette a zálogjog, a tulajdonjog fenntartással történő eladás, a faktoring- és a pénzügyi lízingszerződések bejegyzését a hitelbiztosítéki nyilvántartásba (Hbny.). A Hbny. új jogintézmény a magyar jogrendszerben, célja,...
A 2014. évi 38. számú Magyar Közlönyben megjelent a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014 (III.13.) KIM rendelet. A rendelet 2014.03.15. napján lép hatályba, és a zálogjog, a faktoring, a tulajdonjog fenntartás és a lízing bejegyzésére szolgáló...
A 2014. március 15-én hatályba lépő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jelentősen átalakítja a zálogjog szabályozását, így a zálogjogi nyilvántartást is. Az ingatlant terhelő zálogjogokat a jövőben is az ingatlan-nyilvántartásba jegyzik be, az ingó dolgokat, valamint jogokat és...
Pmt. hatálya alá tartozó ügyfeleinket is érinti a július 1. napjától hatályba lépett új törvény (2007. évi CXXXVI. törvény, módosította: 2013. évi LII. törvény). Új a tényleges tulajdonos, változik az ügyfél fogalma, bővül az ügyvéd informálódási lehetősége, változnak a bejelentéssel kapcsolatos...
Az új Ptk-hoz kapcsolódó törvények közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A hatályba léptető és átmeneti rendelkezések, illetve a hatályon kívül helyező és felhatalmazó rendelkezések (korábbi "Ptké." néven ismert, illetve funkciójú normák) egy "saláta"-törvényben jelennek majd meg. A...
Ezen a héten hétfőn (2013.01.21.) a Kossuth Rádió Napközben című műsorának vendégeként lehetőségem volt tájékoztatást adni és kérdésekre válaszolni az aktuális cégjogi határidővel kapcsolatos tennivalókról. Akit a téma érint vagy bővebben érdekel, annak lehetősége van meghallgatni a beszélgetést 3...
A  Nemzetgazdasági  Minisztérium  pénteken  benyújtotta  az  Országgyűlésnek  az  egyes adótörvényeket módosító javaslatot.  A kormány javasolja az  ún. negatív illetékalap után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség...
A Kincstár Lakástámogatási Osztályának álláspontja, - valamint a 12/2001. számú Kormányrendelet szó szerinti értelmezéséből is levezethető - hogy a gyűjtőszámla hitelen alapuló jelzálogjog bejegyzéséhez - amennyiben megelőző ranghelyen a Magyar Állam javára elidegenítési és terhelési tilalom...
A Nemzetgazdasági Minisztérium által a közelmúltban kiadott információ szerint a visszterhes vagyonszerzések esetében a korábbi két kulcsos (4 millió forintig 2%, felette 4%) rendszert a kormány javasolja egy kulcsossá alakítani. Az illeték általános mértéke 4% lenne. Ez a változtatás lehetővé...
  Alanyai a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzintézetek és az MNB. Az ügyfelek minden hónapban a számlakivonaton részletes tájékoztatást kapnak a számlájukon végrehajtott műveletek után megállapított illeték mértékéről, amely illeték azonban a törvény értelmében...
  A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelettel 2012. január 1-jétől hatályos energetikai tanúsítvány változatlanul gyakorlati kérdéseket vet fel. A tanúsítványt az eladónak kell szolgáltatnia kellékszavatossági alapon és annak elmaradása esetén az ingatlanszerzőnek tudnia kell arról, hogy ez...
Hétfőn a képviselők elfogadták az új adószabályokat. Bevezetésre kerül egy új fogalom: a bizonytalan adójogi helyzet. Ennek azt új szabálycsoportnak a lényege, hogy ha az adózó bizonytalan az adó-jogszabályok értelmezésében, akkor adótanácsadó, vagy ügyvéd által ellenjegyzett jegyzőkönyvben közli...
Az Országgyűlés hétfőn elfogadta az új adójogszabályokat. Teljesen új szabálycsoport az adózás rendjéről szóló törvényben a fokozott adóhatósági felügyelet. Az adóhatóság az adószám kiadása után kérdőívet küldhet a frissen alapított cégnek, amelyben a tevékenysége részleteiről, valamint az annak...
Miközben folyik a gazdasági törvényeknek a Ptk. rendszerébe történő beépítése, nem pihen a "törvénygyár". Közzétették a társasági jogot érintő legújabb módosítási elképzeléseket. A tervezet az egyszerű alapítási szabályok miatt megnőtt cégalapítási kedvben látja a törvényesség fellazulásának fő...
  A Ket. módosítása a hatósági ellenőrzésre, a végrehajtási eljárásra és az eljárási költségekre vonatkozó szabályokat fogja érinteni, valamint megteremti az anyagi jogi bírságolási rendszer általános eljárási keretszabályait. A Ket.-be építették be az elektronikus ügyintézésre vonatkozó...
Ismeretlenek aláírásgyűjtő ívet nyújtottak be az OVB-hez a követező kérdéssel: Egyetért-e Ön azzal, hogy az ingatlan adásvételi szerződések ügyvéd, közjegyző vagy jogtanácsos közreműködése nélkül is alkalmasak legyenek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre? A kérdés megfogalmazója...
Már benyújtották azt a törvényjavaslatot, ami módosítja a polgári perrendtartás XXVII. fejezetének az 2010. évi LII., illetve LIX. törvényekkel megállapított szövegét. E szerint az e-perek, azaz a kizárólagos elektronikus út alkalmazását további egy évvel elhalasztják. Forrás: Budapesti Ügyvédi...
Az államigazgatás központi, területi és helyi szerveire nézve a kormány a Magyar Közlönyben megjelent rendeletében kijelölte azt az időszakot, amely alatt a hivatali dolgozók rendes szabadságát ki kell adni az idén. Ez a periódus július 18-tól augusztus 21-ig, valamint december 23-tól 2012. január...
A Kamara és az ügyvédség a jogbiztonságot és az ügyfelek érdekeit súlyosan sértő gazdasági gyakorlatként éli meg az interneten és más fórumokon hirdető olyan szolgáltatók tevékenységét, amelyek cégalapítást, cégjogi, ingatlanjogi, családjogi tanácsadást hirdetnek. A Budapesti Ügyvédi Kamara...
  A Kormány 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete rendelkezett a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről (MK 190. szám). Eszerint e lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés kamatát az ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat mértékére...
  A 2010. évi CLII. törvény (MK 192. sz.) a közigazgatási hatósági eljárásokban - a hatálybalépést követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban - a munkapos számítás helyett visszatér a naptári napban való határidő-számításra. Az egyes eljárási határidők három munkanapról öt napra, öt...
A 2010-es jogszabályalkotás történetében szokatlan módon, a szakmai mellett négypárti kritika is kísérte a védői jogok csorbítását célzó elemeket (2010. évi CLXI. tv., MK 196. sz.). A javaslatban - amit sem az OIT nem észrevételezett, sem kellő előkészítés nem kísért - több, a védekezés jogát...
A Ctv., az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, a Gt., a tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény (Tegy.) és a csődtörvény módosítása alapvetően két célt követ: egyrészt a természetes személyek lakóhelyadatának...
  Karácsony előtt módosult a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény. Főbb változások: A módosítás tucatnyi, a társasház számviteli, szervezeti rendjét és az ellenőrzést érintp módosítást hozott. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek használata módjának megváltoztatásához nem...
  A 2010/197 számú Magyar Közlöny tartalmazza a 297/2010 Korm. rendeletet, amely a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlápshez kapcsolódó eljárási szabályokról szól. A rendelet a kihirdetés napján lépett hatályba. A rendelet szerint a magánnyugdíjpénztári tag a Nyugdíjfolyósító...
A 2010/197 Magyar Közlönyben került kihirdetésre az Alkotmány legfrisebb módosítása. Ennek értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökét 9 évre nevezi ki a miniszterelnök. Az NMHH elnöke rendeletet bocsáthat ki. Az NMHH Rendelet jogszabálynak minősül, más jogszabállyal nem lehet...
  2011-től stabil törvényi szintű szabályozás válthatja fel a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958.(VII.4.) IM rendeletet, amennyiben az Országgyűlés eleget tesz régóta húzódó jogalkotási kötelezettségének. Parlament elé került a kormány hagyatéki eljárásról szóló törvényjavaslata (Hetv.), mely a...
  Az adómentes csoportba két cafeteria elem tartozik: az otthoni számítógép- és internet előfizetés díj átvállalása, valamint a kockázati életbiztosítás díja. Az otthoni internet támogatása keretében a munkáltató a munkavállaló vagy annak házastársa nevére kiállított számla alapján az internet...